w

Goed beoordeeld

Hoge korting

10 jaar ervaring

06 24928359
Winkelwagen 0 0.00

Privacybeleid

Privacybeleid Ivo’s Kringloopwinkel

https://www.e-kringloop.com

Over ons privacybeleid

Ivo’s Kringloopwinkel geeft veel om uw privacy. Wij verwerken daarom uitsluitend gegevens die wij nodig hebben

voor (het verbeteren van) onze dienstverlening en gaan zorgvuldig om met de informatie die wij over u en uw

gebruik van onze diensten hebben verzameld. Wij stellen uw gegevens nooit voor commerciële doelstellingen ter

beschikking aan derden.

Dit privacybeleid is van toepassing op het gebruik van de website en de daarop ontsloten dienstverlening van Ivo’s

Kringloopwinkel. De ingangsdatum voor de geldigheid van deze voorwaarden is 18/07/2021, met het publiceren van

een nieuwe versie vervalt de geldigheid van alle voorgaande versies. Dit privacybeleid beschrijft welke gegevens

over u door ons worden verzameld, waar deze gegevens voor worden gebruikt en met wie en onder welke

voorwaarden deze gegevens eventueel met derden kunnen worden gedeeld. Ook leggen wij aan u uit op welke wijze

wij uw gegevens opslaan en hoe wij uw gegevens tegen misbruik beschermen en welke rechten u heeft met

betrekking tot de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens.

Als u vragen heeft over ons privacybeleid kunt u contact opnemen met onze contactpersoon voor privacyzaken, u

vindt de contactgegevens aan het einde van ons privacybeleid.

Over de gegevensverwerking

Hieronder kan u lezen op welke wijze wij uw gegevens verwerken, waar wij deze (laten) opslaan, welke

beveiligingstechnieken wij gebruiken en voor wie de gegevens inzichtelijk zijn.

Webwinkelsoftware

 

Webhosting

Exceptis

Wij nemen webhosting- en e-maildiensten af van Exceptis. Exceptis verwerkt persoonsgegevens namens ons en

gebruikt uw gegevens niet voor eigen doeleinden. Wel kan deze partij metagegevens verzamelen over het gebruik

van de diensten. Dit zijn geen persoonsgegevens. Exceptis heeft passende technische en organisatorische

maatregelen genomen om verlies en ongeoorloofd gebruik van uw persoonsgegevens te voorkomen. Exceptis is op

grond van de overeenkomst tot geheimhouding verplicht.

E-mail en mailinglijsten

Exceptis Mailchimp

Onze website maakt gebruik van Exceptis, een derde partij die het e-mailverkeer afkomstig van onze website en het

verzenden van eventuele nieuwsbrieven afhandelt. Alle bevestigingsmails die u ontvangt van onze website en

webformulieren worden verzonden via de servers van Exceptis. Exceptis zal uw naam en e-mailadres nooit voor eigen

doeleinden gebruiken. Onderaan elke e-mail die geautomatiseerd via onze website is verzonden ziet u de

‘unsubscribe’ link. Als u hier op klikt zal u geen e-mail meer van onze website ontvangen. Dit kan de

functionaliteit van onze website ernstig verminderen! Uw persoonsgegevens worden door Strato beveiligd

opgeslagen. Exceptis maakt gebruik van cookies en andere internettechnologieën die inzichtelijk maken of e-mails

worden geopend en gelezen. Exceptis behoudt zich het recht voor om uw gegevens te gebruiken voor het verder

verbeteren van de dienstverlening en in het kader daarvan informatie met derden te delen.

Exceptis V.O.F.

Wij maken voor ons reguliere zakelijke e-mailverkeer gebruik van de diensten van Exceptis. Deze partij heeft

passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om misbruik, verlies en corruptie van uw en onze

gegevens zoveel mogelijk te voorkomen. Exceptis heeft geen toegang tot ons postvak en wij behandelen al ons

e-mailverkeer vertrouwelijk.

Payment processors

Pay.nl

Voor het afhandelen van een (deel van) de betalingen in onze webwinkel maken wij gebruik van het platform van

Pay.nl.

Pay.nl verwerkt uw naam, adres en woonplaatsgegevens en uw betaalgegevens zoals uw bankrekening- of

creditcardnummer. Pay.nl heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw

persoonsgegevens te beschermen. Mollie behoudt zich het recht voor uw gegevens te gebruiken om de

dienstverlening verder te verbeteren en in het kader daarvan (geanonimiseerde) gegevens met derden te delen.

Alle hierboven genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens

van toepassing op de onderdelen van Pay.nl dienstverlening waarvoor zij derden inschakelen. Pay.nl bewaart uw

gegevens niet langer dan op grond van de wettelijke termijnen is toegestaan.

 

Beoordelingen

Google en diverse andere vertrouwde beoordelingsplatformen

Wij verzamelen reviews via het platform van Google en diverse andere vertrouwde beoordelingsplatformen. Als u

een review achterlaat via Google en diverse andere vertrouwde beoordelingsplatformen dan bent u verplicht om

uw naam, woonplaats en e-mailadres op te geven. Google en diverse andere vertrouwde beoordelingsplatformen

delen deze gegevens met ons, zodat wij de review aan uw bestelling kunnen koppelen. Google en diverse andere

vertrouwde beoordelingsplatformen publiceert uw naam en woonplaats eveneens op de eigen website. In

sommige gevallen kan Google en diverse andere vertrouwde beoordelingsplatformen contact met u opnemen om

een toelichting op uw review te geven. In het geval dat wij u uitnodigen om een review achter te laten delen wij

uw naam en e-mailadres met Google en diverse andere vertrouwde beoordelingsplatformen. Zij gebruiken deze

gegevens enkel met het doel u uit te nodigen om een review achter te laten. Google en diverse andere vertrouwde

beoordelingsplatformen heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw

persoonsgegevens te beschermen. Google en diverse andere vertrouwde beoordelingsplatformen behoudt zich het

recht voor om ten behoeve van het leveren van de dienstverlening derden in te schakelen, hiervoor hebben wij

aan Google en diverse andere vertrouwde beoordelingsplatformen toestemming gegeven. Alle hierboven

genoemde waarborgen met betrekking tot de bescherming van uw persoonsgegevens zijn eveneens van

toepassing op de onderdelen van de dienstverlening waarvoor Google en diverse andere vertrouwde

beoordelingsplatformen derden inschakelt.

Verzenden en logistiek

PostNL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van

de diensten van PostNL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam,

adres en woonplaatsgegevens met PostNL delen. PostNL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het

uitvoeren van de overeenkomst. In het geval dat PostNL onderaannemers inschakelt, stelt PostNL uw gegevens

ook aan deze partijen ter beschikking.

DHL

Als u een bestelling bij ons plaatst is het onze taak om uw pakket bij u te laten bezorgen. Wij maken gebruik van

de diensten van DHL voor het uitvoeren van de leveringen. Het is daarvoor noodzakelijk dat wij uw naam, adres

en woonplaatsgegevens met DHL delen. DHL gebruikt deze gegevens alleen ten behoeve van het uitvoeren van de

overeenkomst. In het geval dat DHL onderaannemers inschakelt, stelt DHL uw gegevens ook aan deze partijen ter

beschikking.

 

Externe verkoopkanalen

Bol.com

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Bol.com. Als u via dit platform een bestelling

plaatst dan deelt Bol.com uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw

bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en

organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Marktplaats.nl

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van Marktplaats.nl. Als u via dit platform een

bestelling plaatst dan deelt Marktplaats.nl uw bestel- en persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens

om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk met uw gegevens om en hebben passende technische en

organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

eBay, Vinted

Wij verkopen (een deel van) onze artikelen via het platform van eBay en Vinted.

Als u via dit platform een bestelling plaatst dan deelt eBay of Vinted uw bestel- en

persoonsgegevens met ons. Wij gebruiken deze gegevens om uw bestelling af te handelen. Wij gaan vertrouwelijk

met uw gegevens om en hebben passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om uw gegevens

te beschermen tegen verlies en ongeoorloofd gebruik.

Doel van de gegevensverwerking

Algemeen doel van de verwerking

Wij gebruiken uw gegevens uitsluitend ten behoeve van onze dienstverlening. Dat wil zeggen dat het doel van de

verwerking altijd direct verband houdt met de opdracht die u verstrekt. Wij gebruiken uw gegevens niet voor

(gerichte) marketing. Als u gegevens met ons deelt en wij gebruiken deze gegevens om – anders dan op uw

verzoek – op een later moment contact met u op te nemen, vragen wij u hiervoor expliciet toestemming. Uw

gegevens worden niet met derden gedeeld, anders dan om aan boekhoudkundige en overige administratieve

verplichtingen te voldoen. Deze derden zijn allemaal tot geheimhouding gehouden op grond van de overeenkomst

tussen hen en ons of een eed of wettelijke verplichting.

Automatisch verzamelde gegevens

Gegevens die automatisch worden verzameld door onze website worden verwerkt met het doel onze

dienstverlening verder te verbeteren. Deze gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, webbrowser en

besturingssysteem) zijn geen persoonsgegevens.

Medewerking aan fiscaal en strafrechtelijk onderzoek

In voorkomende gevallen kan Ivo’s Kringloopwinkel op grond van een wettelijke verplichting worden gehouden tot

het delen van uw gegevens in verband met fiscaal of strafrechtelijk onderzoek van overheidswege. In een

dergelijk geval zijn wij gedwongen uw gegevens te delen, maar wij zullen ons binnen de mogelijkheden die de wet

ons biedt daartegen verzetten.

Bewaartermijnen

Wij bewaren uw gegevens zolang u cliënt van ons bent. Dit betekent dat wij uw klantprofiel bewaren totdat u

aangeeft dat u niet langer van onze diensten gebruik wenst te maken. Als u dit bij ons aangeeft zullen wij dit

tevens opvatten als een vergeetverzoek. Op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen dienen wij

facturen met uw (persoons)gegevens te bewaren, deze gegevens zullen wij dus voor zolang de toepasselijke

termijn loopt bewaren. Medewerkers hebben echter geen toegang meer tot uw cliëntprofiel en documenten die

wij naar aanleiding van uw opdracht hebben vervaardigd.

Uw rechten

Op grond van de geldende Nederlandse en Europese wetgeving heeft u als betrokkene bepaalde rechten met

betrekking tot de persoonsgegevens die door of namens ons worden verwerkt. Wij leggen u hieronder uit welke rechten dit zijn en hoe u zich op deze rechten kunt beroepen. In beginsel sturen wij om misbruik te voorkomen

afschriften en kopieën van uw gegevens enkel naar uw bij ons reeds bekende e-mailadres. In het geval dat u de

gegevens op een ander e-mailadres of bijvoorbeeld per post wenst te ontvangen, zullen wij u vragen zich te

legitimeren. Wij houden een administratie bij van afgehandelde verzoeken, in het geval van een vergeetverzoek

administreren wij geanonimiseerde gegevens. Alle afschriften en kopieën van gegevens ontvangt u in de

machine leesbare gegevensindeling die wij binnen onze systemen hanteren. U heeft te allen tijde het recht om een

klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u vermoedt dat wij uw persoonsgegevens op een

verkeerde manier gebruiken.

Inzagerecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

daartoe herleidbaar zijn, in te zien. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een kopie van alle gegevens met een overzicht van de verwerkers

die deze gegevens onder zich hebben, onder vermelding van de categorie waaronder wij deze gegevens hebben

opgeslagen.

Rectificatierecht

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

daartoe herleidbaar zijn, te laten aanpassen. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon

voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens zijn aangepast.

Recht op beperking van de verwerking

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken die betrekking hebben op uw persoon of daartoe

herleidbaar zijn, te beperken. U kunt een verzoek met die strekking doen aan onze contactpersoon voor

privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw verzoek wordt ingewilligd

sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres een bevestiging dat de gegevens tot u de beperking opheft niet

langer worden verwerkt.

Recht op overdraagbaarheid

U heeft altijd het recht om de gegevens die wij (laten) verwerken en die betrekking hebben op uw persoon of

daartoe herleidbaar zijn, door een andere partij te laten uitvoeren. U kunt een verzoek met die strekking doen aan

onze contactpersoon voor privacyzaken. U ontvangt dan binnen 30 dagen een reactie op uw verzoek. Als uw

verzoek wordt ingewilligd sturen wij u op het bij ons bekende e-mailadres afschriften of kopieën van alle gegevens

over u die wij hebben verwerkt of in opdracht van ons door andere verwerkers of derden zijn verwerkt. Naar alle

waarschijnlijkheid kunnen wij in een dergelijk geval de dienstverlening niet langer voortzetten, omdat de veilige

koppeling van databestanden dan niet langer kan worden gegarandeerd.

Recht van bezwaar en overige rechten

U heeft in voorkomende gevallen het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens

door of in opdracht van Ivo’s Kringloopwinkel. Als u bezwaar maakt zullen wij onmiddellijk de

gegevensverwerking staken in afwachting van de afhandeling van uw bezwaar. Is uw bezwaar gegrond dat zullen

wij afschriften en/of kopieën van gegevens die wij (laten) verwerken aan u ter beschikking stellen en daarna de

verwerking blijvend staken. U heeft bovendien het recht om niet aan geautomatiseerde individuele besluitvorming

of profiling te worden onderworpen. Wij verwerken uw gegevens niet op zodanige wijze dat dit recht van

toepassing is. Bent u van mening dat dit wel zo is, neem dan contact op met onze contactpersoon voor

privacyzaken.

Cookies, pixels en andere methodes

Cookies zijn kleine bestanden die een server opslaat op het eindapparaat waarmee je toegang krijgt tot onze website of diensten. Deze bestandjes bevatten informatie die kan worden opgehaald zodra je onze diensten gebruikt. Ze maken zo een efficiënter en beter gebruik van onze diensten mogelijk.

We gebruiken permanente en sessiecookies. Sessiecookies worden meteen verwijderd zodra je jouw browser sluit. Permanente cookies blijven op je eindapparaat tot ze niet meer nodig zijn om hun doel te bereiken en worden pas dan verwijderd.

•We gebruiken first party cookies om bijvoorbeeld informatie over het gebruikersgedrag op onze website vast te leggen.

Third party cookies zijn niet afkomstig van STRATO, maar van een derde partij. We gebruiken deze cookies bijvoorbeeld voor marketingactiviteiten.

Pixels zijn kleine afbeeldingen op webpagina’s waarmee informatie in logbestanden wordt opgeslagen en geanalyseerd. Dit wordt vaak gebruikt voor statistische evaluatie.

Tag is een overkoepelende term voor stukjes code die op websites kunnen worden geplaatst. Ze zijn geschikt voor verschillende functies, zoals eenvoudig tellen (‘telpixels’) of complexe datatransmissies (zoals ‘conversietags’).

Een script (ook JavaScript) is een programmeertaal waarmee complexere instructies kunnen worden uitgevoerd.

We gebruiken de term ‘cookies’ als een algemene overkoepelende term, die ook tags, pixels en scripts als technische alternatieven omvat.

De methodes die we gebruiken, beslaan diverse categorieën. Je bepaalt zelf welke cookies je toestaat, met uitzondering van de technisch noodzakelijke cookies.

Google Analytics

Via onze website worden cookies geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst.

Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Deze verwerker is mogelijk verplicht op grond van geldende wet- en regelgeving inzage te geven in deze

gegevens. Wij verzamelen informatie over uw surfgedrag en delen deze gegevens met Google. Google kan deze

informatie in samenhang met andere datasets interpreteren en op die manier uw bewegingen op het internet

volgen. Google gebruikt deze informatie voor het aanbieden van onder andere gerichte advertenties (Adwords) en

overige Google-diensten en producten.

Cookies van derde partijen

In het geval dat softwareoplossingen van derde partijen gebruik maken van cookies is dit vermeld in deze

privacyverklaring.

Facebook Pixel

•We gebruiken een Facebook Pixel gekoppeld aan www.e-kringloop.com

Facebook gebruikt verschillende cookies. Verzamelde gebruikersgegevens worden

specifiek aan de gebruiker of het apparaat aangepast. De gebruiker kan ook buiten de

geladen website worden gevolgd waardoor een beeld ontstaat van het gedrag van de

bezoeker.

Wijzigingen in het privacybeleid

Wij behouden te allen tijde het recht ons privacybeleid te wijzigen. Op deze pagina vindt u echter altijd de meest

recente versie. Als het nieuwe privacybeleid gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens

met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u daarvan per e-mail op de hoogte.

Contactgegevens

Ivo’s Kringloopwinkel

Zeistpad 27

1324NA Almere Nederland

T (062) 492-8359

E info@e-kringloop.com

Contactpersoon voor privacyzaken

Ramon Lemmers

Mijn winkelwagen
Je winkelwagen is leeg.

Het lijkt erop dat je nog geen keuze hebt gemaakt.